10 tärppiä alkavalle yrittäjälle

Alkavalle yrittäjälle 10 tärppiä ja ennenkaikkea omasta hyvinvoinnista huolehtimista

Yritykseni alkutaipaleella kirjoitin Oululehteen 10 kohdan tärppilistan alkavalle yrittäjälle. Nyt vähän kokeneempana yrittäjänä kirjoittaisin täsmälleen saman listan. Lisäksi painottaisin ensimmäistä kohtaa vieläkin korkeammalle.

***

Tämän ko­lum­nin idea tuli OAMK:n leh­to­ri Ei­ja Hau­ta­lal­ta. Hän kut­sui mi­nut ker­to­maan al­ka­van yrit­tä­jän ko­ke­muk­sis­ta OAMK:n ai­kui­so­pis­kei­li­joi­den yrit­tä­jyys­ryh­mäl­le. Tii­vis­tin tär­keim­mät opit puo­len vuo­den yrit­tä­jä­tai­pa­leel­ta kym­me­neen koh­taan. 

1. Pidä huol­ta omas­ta kun­nos­ta. Olet yri­tyk­se­si tär­kein ja usein var­sin­kin al­ku­vai­hees­sa se ai­noa re­surs­si. Hel­sin­ki­läi­nen ki­rop­rak­tik­ko­y­rit­tä­jä Kris­ti­an Ekst­röm on sa­no­nut viil­tä­väs­ti: ”Jos si­nul­la ei ole ai­kaa syö­dä, liik­kua, aja­tel­la ja le­vä­tä oi­kein nyt, on si­nul­la ol­ta­va ai­kaa sai­ras­taa myö­hem­min.” 

2. Ra­ken­na it­sel­le­si tu­ki­ver­kos­to. Kun ke­hi­tät in­nois­sa­si uut­ta, saat­taa hei­kol­la, yk­si­näi­sel­lä het­kel­lä al­kaa tun­tu­maan, et­tä on­ko täs­sä mun te­ke­mi­ses­sä mi­tään jär­keä. Luot­toih­mis­ten tsemp­paus on sil­loin rat­kai­se­van tär­ke­ää.

3. Tun­nus­te­le, oli­si­ko mah­dol­lis­ta tes­ta­ta lii­kei­de­an kan­ta­vuut­ta ol­les­sa­si vie­lä lei­pä­työs­sä toi­sen pal­ve­luk­ses­sa. Yri­tys­toi­min­nan aloit­ta­mi­nen mak­saa ra­haa ja tu­lot ovat aluk­si epä­var­mal­la poh­jal­la. Voi kes­tää hy­vin­kin pit­kään, en­nen kuin pys­tyt mak­sa­maan it­sel­le­si palk­kaa. Tu­tus­tu uu­siin ih­mi­siin ja opet­te­le tu­le­vas­sa yri­tys­toi­min­nas­sa tar­vit­ta­via tai­to­ja jo sil­loin kun saat vie­lä sään­nöl­lis­tä kuu­kau­si­palk­kaa. 

4. Älä mie­ti/koo­daa/suun­nit­te­le tuo­tet­ta­si lii­an pit­kään yk­sin. Käy mie­lum­min ker­to­mas­sa asi­ak­kaal­le, min­kä­lais­ta on­gel­maa olet rat­kai­se­mas­sa. Joko hän kiin­nos­tuu kuu­le­maan li­sää tai sit­ten hän ker­too mi­hin on­gel­maan hän oi­ke­as­ti ha­kee kuu­mei­ses­ti rat­kai­sua. On häm­men­tä­vää huo­ma­ta ker­ta toi­sen­sa jäl­keen, kuin­ka pal­jon hel­pom­paa omaa te­ke­mis­tä on suun­na­ta sen jäl­keen kun on ju­tel­lut asi­ak­kaan kans­sa. 

5. Opet­te­le sie­tä­mään epä­täy­del­li­syyt­tä. Hy­väk­sy kes­ke­ne­räi­nen, mut­ta riit­tä­vän hyvä tuo­te tai pal­ve­lu. Hi­fis­te­lyn ai­ka on myö­hem­min, ei vie­lä. Uu­den te­ke­mi­nen on sot­kuis­ta. Kaik­ki uu­si al­kaa pie­nes­tä ja epä­täy­del­li­ses­tä. Tär­kein­tä on huo­leh­tia, et­tä joku hyö­tyy sii­tä mitä olet te­ke­mäs­sä.

6. Opet­te­le joka päi­vä jo­tain uut­ta ja pysy mu­ka­na tek­no­lo­gi­an ke­hi­tyk­ses­sä. Di­gi­taa­li­set tai­dot, ap­p­li­kaa­ti­ot, me­di­ao­saa­mi­nen, blo­gin pi­tä­mi­nen, kie­li­tai­don ke­hit­tä­mi­nen, ver­kos­ton ra­ken­ta­mi­nen. Heit­täy­dy roh­ke­as­ti op­pi­maan uut­ta. Saat työ­hön te­hoa ja tuot­tee­si/pal­ve­lu­si ke­hit­tä­mi­seen uu­sia in­no­vaa­ti­oai­nek­sia.

7. Lä­pi­nä­ky­vyys on ai­kam­me hyve. Tee työ­si ai­dos­ti. Ke­rää omaa to­teu­tu­nei­den töi­den port­fo­li­o­ta ja re­fe­rens­se­jä nä­ky­väk­si Lin­ke­dIn-pal­ve­luun tai yri­tyk­se­si web­bi­si­vul­le. 

8. Aloi­ta oman brän­din ra­ken­ta­mi­nen alus­ta pi­tä­en. Par­haat al­kuin­ves­toin­ti­ni ovat ol­leet logo, pro­mo­ku­vat ja res­pon­sii­vi­set web­bi­si­vut.

9. Han­ki no­pe­as­ti en­sim­mäi­set re­fe­rens­si­a­si­ak­kaat. On to­del­la tär­ke­ää, et­tä pää­set toi­mit­ta­maan ja op­pi­maan. Mo­nes­sa ta­pauk­ses­sa en­ti­nen työ­nan­ta­ja­si voi ol­la uu­den yri­tyk­se­si en­sim­mäi­nen asi­a­kas.

10. Opet­te­le kir­joit­ta­maan las­ku toi­ve­a­si­ak­kaal­le. Se pa­kot­taa si­nut hah­mot­ta­maan konk­reet­ti­ses­ti ja yk­si­se­lit­tei­ses­ti mitä myyt, pal­jon­ko, ke­nel­le ja mil­lä hin­nal­la. 

Kirjoitus on julkaistu alunperin Oululehdessä 12.2.2015.

Kirjoittaja Eeva Kiuru on toiminut asiantuntijayrittäjänä neljä vuotta. Jos olet kiinnostunut asiantuntijayrittäjyydestä verkostoidu Eevan kanssa LinkedInissä tai seuraa Twitterissä tai Facebookissa.